Jatky Bučovice, s.r.o., Nová 715, 685 01 Bučovice, objednávky – tel.: +420 517 326 116

O firmě

Jatky Bučovice patří k největším podnikům svého druhu v České republice, a co se modernizace týče, k nejvýraznějším v Evropě.

Svědčí o tom protokoly o prováděných kontrolách komise Evropské unie, v nichž Jatky Bučovice, s.r.o. vloni a předloni uspěly na jedničku. Nutno dodat, že předpisy Evropské unie jsou nekompromisní a tvrdé, hodnotí se i zacházení se zvířaty, čemuž musí odpovídat rovněž porážková linka.

Historie

Areál  jatek  v Bučovicích byl postaven po ukončení druhé světové války jako dvouletková stavba. V průběhu následujících let docházelo k různým organizačním změnám a to v tom směru, že provoz jatek Bučovice byl přiřazován k vyšším organizačním celkům v rámci bodovaného masného průmyslu.

V roce 1990 byl součástí Jihomoravského průmyslu masného, státní podnik a byl veden jako provoz závodu Kroměříž.

V tomto uspořádání vstoupil do privatizačního procesu.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o stavbu, na které se podílelo město Bučovice, přešel areál jatek Bučovice na základě rozhodnutí obchodního soudu majetkově na původního vlastníka tj. Město Bučovice.

V roce 1992 začala na bývalém provozu závodu Kroměříž provozovat svoji činnost společnost Bajer a spol., spol. s r. o., dnes Jatky Bučovice, s.r.o., která plynule navázala na předcházející činnosti a objemy výroby.

V následujícím období převzala na základě platných smluv jak výrobní objekty a technologii, tak všechny pracovníky včetně všech souvisejících činností.

Strategickým záměrem společnosti, který měl dále utvářet budoucí rozvoj firmy byl jednak zdroj suroviny, jednak zajištění obchodních partnerů.

Návazně na stabilizaci v této oblasti patřil nový pohled na vlastnická práva tj. nákup nemovitostí, pozemků a technologie. Tento krok byl v poměrně krátké době realizován a tím vlastní privatizační záměr splněn.

Od tohoto okamžiku byl otevřen prostor ke stanovení záměru rozvoje, zajištění investičních potřeb a jejich realizace a to v takovém rozsahu, aby byl naplněn námi stanovený rozsah a objem výroby a  bylo zajištěno plnění všech předpisů platných pro tyto provozy.

Privatizací tohoto provozu bylo započato období velkých změn spojených se značnými investicemi vedoucím ke zvýšení kvality i kvantity vyráběného vepřového i hovězího masa.

Investice firmy byly rovněž zaměřeny na výrazné zvýšení hygieny při výrobě masa v souladu s platnými hygienickými předpisy a normami.

Ve firmě byla rovněž výrazně zvýšena produktivita práce.

V souladu se záměrem společnosti a s ohledem na vlastní potřeby jatečních prasat byl v průběhu let působení naší společnosti v oblasti Bučovic převeden do majetku společnosti areál výkrmu jatečních prasat v Nevojicích.

Současnost

V celé společnosti v současné době pracuje v průměru 140 zaměstnanců, kteří zajišťují jak vlastní výkrm, dopravu jatečních zvířat, tak vlastní výrobu na jatkách vč. obchodní dopravy zajišťující rozvoz masa odběratelům.  Kolektiv pracovníků řídí zkušení, odborně zdatní a ochotní technici vč. administrativních pracovníků.

Naše společnost poráží více jak 800 ks vepřového dobytka denně a více jak 100 ks hovězího dobytka týdně. Pro vlastní výrobu máme k dispozici dostatečné množství výrobních, chladících a dopravních kapacit.

Hlavním cílem společnosti Jatky Bučovice, s.r.o. je poskytování kvalitních služeb pro stávající i nové obchodní partnery se zřetelem na spokojenost konečného spotřebitele.  Moderní technologie a postupy zpracování a výroby při vysokém veterinárně hygienickém standardu jsou toho zárukou. V současné době firma splňuje všechny normy a předpisy platné v Evropské unii.

Systém HACCP je uplatněn v rozsahu činnosti porážek, bourání jatečných těl zvířat a dodávky čerstvého masa konečným spotřebitelům.